Нести мир в сознание мужчин и женщин

jinggangshan_china.jpg

The Xingzhouhe River which runs into the Yangtze water system Shi Cai, Republic of China
© Shi Cai