Нести мир в сознание мужчин и женщин

safety_training_for_women_journalist_in_west_kordofan_1.jpg

© UNESCO: Safety Training for Women Journalist in El Fula, West Kordofan, Sudan: Participants. 24/01/2019